Artists: 0-9ABCDEFGHIJKLMNOPQRS TUVWXYZHungry Young Poets - Torpe

H'wag na lang kaya
Hari ng katorpehan
H'wag, h'wag na lang kaya
'Di ka ba nagsasawa sa liwanag ng buwan

Chorus:
Namamatay ang mga rosas sa tabi
'Di ka pa bumibili
Nauubos na ang oras sa kahihintay
Pero ni sulat ni tawag wala

Adlib:
Ba't mo pa kailangan ng tulay
Kahit ulap nagsasabi tayo bagay
Ba't o pa kailangang...(more)


Hungry Young Poets Top Songs

MORE ABOUT Hungry Young Poets


Hungry Young Poets Torpe lyrics - letras - testo are property and copyright of their owners.
SongsTube is against piracy and promotes safe and legal music downloading. Music and lyrics on this site are for the sole use of educational reference and are the property of respective authors, artists and labels. If you like the sound of the Artists on this site, please buy their songs on Itunes, Amazon and other online stores to support them. All other uses are in violation of international copyright laws. This use for educational reference, falls under the "fair use" sections of U.S. copyright law.